Shakira

La pop star Shakira con i suoi migliori successi! Objection (Tango) Shakira 2002 Objection (Tango) resa celebre da Shakira • 2 basi karaoke strumentali • 1 base karaoke cantata(Cover)  Basi in MP3 Waka Waka (This Time For Africa) Shakira 2010 Waka Waka (This Time For Africa) resa celebre daShakira • 2 basi karaoke strumentali • 1 base karaoke… Continue reading Shakira